เมนู
Version 20240529

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

 1. บัตรนักศึกษา
 2. รูปถ่าย
  • เตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับการจัดทำใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรอง (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ) ฉบับภาษาไทย อย่างละ 1 ฉบับ รูปถ่ายต้องแต่งกายดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี
   • นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทของมหาวิทยาลัยฯ
   • นักศึกษาหญิงสวมเครื่องแบบนักศึกษา ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาหญิงที่เป็นมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดำ สอดชายผ้าไว้ในเสื้อ
  • ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
   • นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทและแบบสุภาพ หรือสวมเสื้อสูททับ
   • นักศึกษาหญิงสวมเสื้อมีแขน สีและแบบสุภาพ ไม่มีลวดลายปรากฏ นักศึกษาหญิงที่เป็นมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีสุภาพไม่มีลวดลายปรากฏ
  • เตรียมรูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะที่มีแถบสีประจำคณะของมหาวิทยาลัยฯ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป สำหรับการจัดทำใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติจบ) โดยนักศึกษาจะได้รับ ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย อย่างละ 1 ฉบับ
  • การแต่งกายเพื่อถ่ายรูป
   • บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไท สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจำคณะ (โดยแสดงแถบชุดครุยวิทยฐานะของปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างชัดเจน)
   • บัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี สวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิงติดกระดุมคอ (กระดุมที่มีตรามหาวิทยาลัยฯ) สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจำคณะ
   • บัณฑิตหญิงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมคอ สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะ มีแถบสีประจำคณะ (โดยแสดงแถบชุดครุยวิทยฐานะของปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างชัดเจน)
   • บัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมให้คลุมฮิญาบสีดำสอดชายผ้าไว้ในชุดครุย
 3. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท และ ค่าเช่าชุดครุย 500 บาท

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่สำนักทะเบียน       
 2. F-REO-023      คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  F-REO-024       แบบฟอร์มข้อมูลบัณฑิต
  F-REO-025     คำร้องแจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
  F-QAO-67       แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  -  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) เฉพาะระดับปริญญาตรี
 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบตรวจสอบรายวิชา และพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับไม่เป็นทางการ) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของรายวิชาที่ศึกษา พร้อมกรอกจำนวนเงินค่าธรรมเนียม นัดหมายวันรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองใบรับรอง (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ) ฉบับภาษาไทยอย่างละ 1 ฉบับ ภายใน 7 วัน
 4. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำคำร้องกลับมาส่งที่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
 6. นักศึกษารับคำร้องส่วนล่างพร้อมใบเสร็จรับเงิน เก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรอง (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ) ฉบับภาษาไทยอย่างละ 1 ฉบับ ตามกำหนดนัด
 7. ให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติจบ) ได้หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการสำเร็จการศึกษา (ภายหลังการยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2 เดือน) โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งในใบนัด
 8. สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 40xxxxxx - 44xxxxxx จะได้รับเงินประกันฯ คืน นับจากวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตครบ 60 วัน โดยให้ติดต่อขอรับเงินประกันฯ 1,500 บาท ที่สำนักบัญชีและการเงิน

 สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th