เมนู
Version 20240529

เปลี่ยนรายวิชา/กลุ่มเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. การขอเปลี่ยนรายวิชา/กลุ่มเรียน จะทำได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาเท่านั้น
  2. นักศึกษากรอกคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชา/กลุ่มเรียน (F-REO-013) ยื่นที่สำนักทะเบียน
  3. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ เพราะหากเปลี่ยนรายวิชา/กลุ่มเรียนผิดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและจะต้องยื่นเรื่องเปลี่ยนให้ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากพ้นช่วงที่กำหนดนักศึกษาอาจไม่สามารถดำเนินแก้ไขได้และต้องเรียนรายวิชา/กลุ่มเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น
  4. ให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มพร้อมบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเพื่อดำเนินการเปลี่ยน
  5. นักศึกษารอรับใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตเพิ่ม (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนรายวิชา/กลุ่มเรียน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ต่อรายวิชา
  6. ในกรณีที่ค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเปลี่ยนไม่เท่ากัน นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่ม หรือหากมีค่าหน่วยกิตคงเหลือจากการเปลี่ยนรายวิชา มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตให้
  7. นักศึกษานำใบแจ้งยอดชำระเงินไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน และการเปลี่ยน  รายวิชา/กลุ่มเรียนจะครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จแล้วเท่านั้น
  8. นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนรายวิชา/กลุ่มเรียนแล้ว ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตามกำหนดจะมีผลให้รายวิชาเดิมที่ชำระเงินแล้วถูกลบออกจากฐานข้อมูล และนักศึกษาต้องมาติดต่อสำนักทะเบียนโดยต้องชำระค่าปรับวันละ 200 บาท
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-013 F-REO-013
     

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th