เมนู

เทียบโอนหน่วยกิิต/ผลการเรียน
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม
  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
  2. คำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
  3. หลักฐานแสดงการลาออกจากสถาบันเดิม (กรณีนำใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กำลังศึกษามาขอเทียบโอนหน่วยกิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (F-REO-018) ที่สำนักทะเบียน พร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง คำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต และหลักฐานแสดงการลาออกจากสถาบันเดิม (กรณีนำใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กำลังศึกษามาขอเทียบโอน)
  2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนนัดหมายวันฟังผลเทียบโอนหน่วยกิต
  3. นักศึกษาติดต่อฟังผลเทียบโอนโดยแสดงส่วนล่างของคำร้อง/แบบฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิตต่อเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียน และนำคำร้องไปชำระเงินที่สำนักบัญชี และการเงิน
  4. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนวิชาละ 100 บาท (กรณีนักศึกษาจากต่างสถาบัน)นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
  5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด และนำคำร้องกลับมาส่งที่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
  6. สำนักทะเบียนจะดำเนินการใส่ข้อมูลรายวิชาเทียบโอนเข้าระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาได้โดยเข้าตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียน www.reg.mut.ac.th หรือสามารถพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับไม่เป็นทางการ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-018 F-REO-018
     

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th