เมนู
Version 20240529

ปรัชญา

“สำนักทะเบียนจะให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี ถูกต้อง รวดเร็วและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงาน”

โครงสร้างการบริหารงาน


สำนักทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งและดำเนินงานพร้อมกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในปีพุทธศักราช 2533 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอเกียรติ วงศ์สารพิกูล รองอธิการบดี(ในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งนายทะเบียน ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานของสำนักทะเบียน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 ถึงปีพุทธศักราช 2541

ปีพุทธศักราช 2542
อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์ ทำหน้าที่นายทะเบียน
รับผิดชอบบริหารต่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอเกียรติ วงศ์สารพิกูล

ปีพุทธศักราช 2545
อาจารย์ศักดิ์ชัย ลิมโพธิ์ทอง ทำหน้าที่นายทะเบียน
รับผิดชอบบริหารต่อจากอาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

ปีพุทธศักราช 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ดำริห์อนันต์ ทำหน้าที่นายทะเบียน
รับผิดชอบบริหารต่อจากอาจารย์ศักดิ์ชัย  ลิมโพธิ์ทอง

ปีพุทธศักราช 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยบูรณ์  กังสเจียรณ์ ทำหน้าที่นายทะเบียน
รับผิดชอบบริหารต่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ดำริห์อนันต์

ปีพุทธศักราช 2550
อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน
รับผิดชอบบริหารต่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยบูรณ์  กังสเจียรณ์

ปีพุทธศักราช 2553 - ปัจจุบัน
อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน
รับผิดชอบบริหารต่อจากอาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

 

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th