เมนู
Version 20240529

ลงทะเบียนฝึกงาน

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรนักศึกษา
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนฝึกงาน (F-REO-010)
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับไม่เป็นทางการ)

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนฝึกงาน

 1. การฝึกงานจะทำได้เฉพาะในภาคฤดูร้อนเท่านั้น
 2. ห้ามนักศึกษาฝึกงานลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน โดยไม่มีข้อยกเว้น
 3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงานแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนการฝึกงาน และไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
 4. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนฝึกงาน จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีหน่วยกิตสะสมจนจบภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.95

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ให้นักศึกษาเขียนคำร้องลงทะเบียนฝึกงาน (F-REO-010) พร้อมพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับไม่เป็นทางการ) ยื่นให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนตรวจสอบหน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยสะสม และลงทะเบียนให้
 2. ให้นักศึกษานำคำร้องลงทะเบียนฝึกงานส่งให้สำนักกิจการนักศึกษา
 3. ให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนฝึกงานตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

ค่าใช้จ่าย

 1. นักศึกษาจะต้องเสียค่าลงทะเบียนฝึกงาน ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-010 F-REO-010
     

 สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th