เมนู
Version 20240529

การขอทำบัตรนักศึกษา

กรณีนักศึกษาเข้าใหม่
หลักฐานที่ต้องใช้
 1. ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน
 2. ค่าใช้จ่าย
 3. ไม่มีค่าใช้จ่าย (เนื่องจากคิดรวมกับค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)

 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. นำใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนมาติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ที่สำนักทะเบียน

กรณีนักศึกษาทำบัตรนักศึกษาสูญหาย

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักศึกษาแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้กับบริเวณที่นักศึกษาทำบัตรหาย
 2. นำใบแจ้งความมาติดต่อขอทำบัตรนักศึกษา โดยยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่
 3.   (F-REO-016) ที่สำนักทะเบียน
 4. นำใบคำร้องไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน
 5. นำใบเสร็จรับเงินกลับมาที่สำนักทะเบียนเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่

 

กรณีการทำบัตรนักศึกษาชั่วคราวสำหรับการเข้าห้องสอบ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ไม่มี

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าธรรมเนียมทำบัตรชั่วคราว 50 บาท (ใช้ได้ 1 วัน)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ยื่นคำร้องขอทำบัตรชั่วคราว (F-REO-016) ที่สำนักทะเบียน
 2. นำใบคำร้องไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน
 3. นำใบเสร็จรับเงินกลับมาที่สำนักทะเบียนเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-016 F-REO-016
     

 สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th