เมนู
Version 20240529

การขอลาออกจากสภาพนักศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

 1. คำร้อง ขอลาออกจากสภาพนักศึกษา (F-REO-015)
 2. บัตรนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากสภาพนักศึกษาต้องยื่นคำร้อง
  ขอลาออกจากสภาพนักศึกษา (F-REO-015) พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรวันธรรมดา (สำหรับ
  ผู้จบปวส.) ต้องให้ผู้ปกครองที่มีลายมือชื่อเป็นหลักฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงชื่ออนุญาตให้ทำเรื่องลาออก เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ปกครองโดยเขียนข้อความว่า?รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับการขอลาออกจากสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
 3. นักศึกษาที่ลาออกแล้วไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และจะไม่ได้รับสิทธิจากการประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 4. มหาวิทยาลัยฯ ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้นักศึกษาที่ขอลาออก ไม่ว่าจะได้เข้าเรียนแล้วหรือไม่ก็ตาม
 5. การอนุมัติการลาออกของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบจากสำนักบัญชีและการเงิน, สำนักหอสมุด, และสำนักกิจการนักศึกษาแล้วว่าไม่มีปัญหาการค้างชำระเงินและการคืนหนังสือ และเรื่องอื่นๆ กับทางมหาวิทยาลัยฯ
 6. นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ไม่สามารถจะขอยกเลิกการลาออกได้
 7. นักศึกษาสามารถสอบถามผลการลาออกได้ที่สำนักทะเบียน
 8. กรณีต้องการใบรับรองการลาออก ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน การขอหลักฐานการศึกษา
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-015 F-REO-015
     

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th