เมนู
Version 20240529

การขอรหัสผ่าน (Password) ใหม่ หรือ ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

  1. บัตรนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่าน หรือ ยังไม่เคยยื่นขอ สามารถติดต่อขอได้โดยให้นักศึกษาติดต่อด้วยตนเอง พรัอมแสดงบัตรนักศึกษาที่สำนักทะเบียน
  2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถแสดงบัตรนักศึกษา ติดต่อที่สำนักทะเบียน เพื่อออกรหัสผ่านให้ใหม่

หมายเหตุ     นักศึกษาต้องติดต่อด้วยตนเอง ในเวลาทำการของสำนักทะเบียนเท่านั้น สำนักทะเบียนไม่รับดำเนินการ ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th