เมนู
Version 20240529

เลือกสาขาวิชา/ภาควิชา

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มเลือกสาขา/ภาควิชา (F-REO-019)
 2. บัตรนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. นักศึกษาดูกำหนดการเรื่องการเลือกสาขาวิชา/ภาควิชาจากปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา และ ประกาศ เรื่องการเลือกสาขาวิชา/ภาควิชา จากสำนักทะเบียน  
 2. ขอรับคำร้องเลือกสาขาวิชา/ภาควิชา (F-REO-019) ที่สำนักทะเบียน
 3. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วศ.บ. 4 ปี จะต้องเลือกสาขาวิชาใด         
   สาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, เคมี, คอมพิวเตอร์, เมคคาทรอนิกส์, อุตสาหการ, และ วิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้แล้วเสร็จ
   ภายใน 2 สัปดาห์ หลังสอบกลางภาคของภาคการศึกษาที่ 2    
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร วศ.บ. 4 ปี เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรม
   ไฟฟ้า จะต้องเลือกภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ อิเล็กทรอนิกส์,
   โทรคมนาคม, ระบบวัดคุม และไฟฟ้ากำลัง ให้แล้วเสร็จภายใน
   2 สัปดาห์ หลังการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาที่ 2
  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วศ.บ. เทียบโอน 2 ปีครึ่ง และ 3 ปี
   เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องเลือกภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ระบบวัดคุม และไฟฟ้ากำลัง
 4. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 หลักสูตร บธบ. 4 ปี จะต้องเลือกภาค วิชาใดภาควิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร,การตลาด, การจัดการ, การจัดการอุตสาหกรรม และนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาที่ 2   
 5. นักศึกษานำคำร้องที่นักศึกษาเลือกสาขาวิชา/ภาควิชาแล้ว ยื่นที่สำนักทะเบียน
 6. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกสาขาวิชา/ภาควิชาตามกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป ซึ่งจะมีผลทำให้
  นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์และต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
 7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเลือกสาขาวิชาและภาควิชาได้ทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ข้อมูลการเลือกสาขาวิชา และภาควิชาไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แสดงไว้ ให้นักศึกษาติดต่อสำนักทะเบียนทันทีหรือภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากยื่นคำร้อง
ค่าใช้จ่าย
 1. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกสาขาวิชา/ภาควิชา ตามกำหนดการของสำนักทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. นักศึกษาที่เลือกสาขาวิชา/ภาควิชา ล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 200 บาท 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-019 F-REO-019
     

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th