เมนู

เพิกถอนรายวิชา

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรนักศึกษา
 2. แบบฟอร์มขอเพิกถอนรายวิชา (F-REO-012)

 

เงื่อนไขการขอเพิกถอนรายวิชา

 1. การเพิกถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปัจจุบันก่อนการสอบประจำภาคไม่น้อยกว่า  2 สัปดาห์ หรือตามปฏิทินการศึกษา จะได้รับสัญลักษณ์  W.
 1. การเพิกถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปัจจุบันล่าช้า กว่า 2 สัปดาห์ก่อนการสอบประจำภาคจะได้รับสัญลักษณ์  WW
 2. การเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วจะได้รับสัญลักษณ์ WW
 3. ใน แต่ละวิชานักศึกษาจะเพิกถอนโดยได้รับสัญลักษณ์ WW ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้ามีครั้งที่ 3 ต้องให้หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาเซ็นอนุมัติในคำร้องขอเพิก ถอนรายวิชาก่อน
 1. วิชา ที่เพิกถอนแล้วจะได้รับสัญลักษณ์ W. หรือ WW สำหรับนักศึกษารหัส 47xxxxxx เป็นต้นไป วิชาที่เพิกถอนในปีการศึกษาแรกของหลักสูตร จะปรากฏสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เมื่อสำเร็จการศึกษา และจะไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
 1. วิชาที่ได้เพิกถอนไปแล้วจะขอยกเลิกการเพิกถอนหรือขอคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. นัก ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของภาควิชาฯ ก่อน สำนักทะเบียนจึงจะดำเนินการให้

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักศึกษากรอกคำร้องขอเพิกถอนรายวิชา (F-REO-012) ยื่นที่สำนักทะเบียน
 2. เจ้าหน้าที่ต้องลงชื่อรับทราบเรื่องทั้งสองส่วน แล้วฉีกส่วนล่างให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. แบบฟอร์มที่ไม่ได้มีการลงชื่อของเจ้าหน้าที่ทั้งสองส่วนจะไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ
 4. การเพิกถอนรายวิชาเรียน จะมีผลภายในประมาณ 1 สัปดาห์
 5. ในการติดต่อกับสำนักทะเบียนเกี่ยวกับวิชาที่เพิกถอนไปแล้ว นักศึกษาจะต้องนำส่วนล่าง ของแบบฟอร์มมาแสดงด้วยทุกครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-012 F-REO-012
     

 

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th