เมนู
Version 20240529

การขอลาพักการศึกษา
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม
  1. คำร้อง ขอลาพักการศึกษา (F-REO-014) บัตรนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะรักษาสถานภาพนักศึกษา ต้องยื่นคำร้อง ขอลาพักการศึกษา (F-REO-014) พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการลาพักการศึกษา และรักษาสภาพนักศึกษา 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

  2. ระหว่างลาพักการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ      ของมหาวิทยาลัยฯ และจะไม่ได้รับสิทธิจากการประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

  3. ระยะเวลาการลาพักการศึกษาจะนับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ซึ่งหมายถึงนักศึกษาจะต้องใช้เวลาเรียนไม่เกิน 2 เท่าของหลักสูตร โดยนับรวมอยู่ในระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย

  4. หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 เมื่อมาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องเสียค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษาต่างๆ ด้วย

  5. นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน      (ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน)

  6. นักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาโดยไม่ได้ทำเรื่องขอลาพักและรักษาสภาพนักศึกษา จะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-014 F-REO-014
     

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th