เมนู
Version 20240529

ขอย้ายคณะ,หลักสูตร,สาขาวิชาและภาควิชา

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

  1. คำร้อง ขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา (F-REO-020)
  2. บัตรนักศึกษา
  3. ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับไม่เป็นทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. นักศึกษาดูกำหนดการเรื่อง การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา จากปฏิทิน การศึกษาประจำภาคฤดูร้อนของทุกปีการศึกษา และประกาศสำนักทะเบียน (สำนักทะเบียนรับเรื่องการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา ปีละ 1ครั้งในช่วงเวลาระหว่างการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 จนถึง 2 สัปดาห์ก่อนกำหนดลงทะเบียนวันแรกของภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป สำนักทะเบียนจะไม่รับเรื่องขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา หรือดำเนินการในเรื่องนี้ นอกเหนือช่วงเวลาที่กำหนด)
  2. นักศึกษารับคำร้อง (F-REO-020) ที่สำนักทะเบียน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ละเอียด  และให้ทำเครื่องหมาย (ถูก) ที่ต้องการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา ให้ถูกต้องและชัดเจน พร้อมขอพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับไม่เป็นทางการแนบแล้วยื่นที่สำนักทะเบียน เพื่อนัดฟังผลคำร้อง
  3. คำร้องที่ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเรื่องทั้งสองส่วน จะไม่ได้รับพิจารณาดำเนินการใดๆ
  4. การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี หรือ หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาต้องการจะย้ายไปด้วย (สำนักทะเบียนดำเนินการส่งให้ภาควิชาที่นักศึกษาขอย้าย)
  5. หลังจากได้รับการอนุมัติการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา แล้ว นักศึกษาจะต้องนำคำร้องนี้ไปชำระเงินที่สำนักบัญชีและการเงิน พร้อมถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ และนำคำร้องที่รับการกรอกข้อมูลจากสำนักบัญชีและการเงินเรียบร้อยแล้ว กลับมาให้ที่สำนักทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไป
  6. หลังการชำระเงินแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ข้อมูลของนักศึกษาจะได้รับการ เปลี่ยนแปลง นักศึกษาที่ทำเรื่องขอย้ายคณะจำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษานำคำร้อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และบัตรนักศึกษาเดิม มาติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ที่สำนักทะเบียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนขอทำบัตรนักศึกษา

ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าธรรมเนียมในการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา 1,000 บาท
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง .Doc .PDF
  F-REO-020 F-REO-020
     

 


สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th