เมนู

ประกาศจากสำนักทะเบียน


สำหรับผู้ใช้ใหม่

เว็ปไซต์สำนักทะเบียนนี้  เป็นเว็ปไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  โดยขอบเขตการบริการ จำกัดอยู่กับงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักทะเบียนฯ  นักศึกษาสามารถใช้เว็ปไซต์นี้ใน การตรวจสอบการลงทะเบียน  ตารางเรียน  ตารางสอบ  ขอเอกสารทั่วไปเช่น ทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ  บันทึกผลการเรียนย้อนหลัง เป็นต้น   สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่   เว็ปไซต์นี้บริการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายวิชาที่ท่านสอน  เช่น รายชื่อนักศึกษา วันเวลาที่สอน นอกจากนี้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้พื้นที่ส่วนบริการไฟล์ ในการเก็บและแลกเปลี่ยนไฟล์ซึ่งกันและกัน ภายในและระหว่างหน่วยงานได้

เว็ปไซต์นี้ มีระบบการตรวจสอบ IP จากเครื่องของท่าน และ/หรือ จาก ISP ที่ท่านใช้บริการอยู่ และจะมีการตัดการใช้งาน อัตโนมัติหากท่านพยายาม เข้าสู่ระบบอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มิได้ป้อนรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการบันทึก หมายเลข IP ดังกล่าวไว้ หากท่านเห็นว่าการกระทำดังกล่าว ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โปรดงดใช้เว็ปไซต์นี้ หากเว็ปไซต์ ได้ตัดการเข้าใช้ของท่าน เนื่องจากท่านป้อนรหัสผ่านผิด โปรดรอสักระยะหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะล็อกอินใหม่ต่อไป


สำหรับท่านที่ยังไม่มีรหัสผ่าน

สำหรับผู้ใช้ที่มิใช่นักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  เว็ปไซต์นี้จะให้บริการเบื้องต้นแก่ท่าน ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดทั่วไป ของสำนักทะเบียน  อนึ่ง  ท่านอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้เว็ปไซต์นี้ได้จากจากบาง ISP  เพราะระบบได้มีการบล็อกบาง IP ไว้ กรุณาใช้ระบบโมเด็มของมหาวิทยาลัย หรือใช้งานจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จะไม่มีปัญหาแต่ประการใด

สำหรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย  ในวันที่ท่านลงทะเบียนครั้งแรก  ท่านสามารถขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งเป็นรหัสผ่านเดียวกัน กับที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบ MARS

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่   โปรดติดต่อผู้ดูแลประจำหน่วยงานของท่านเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ   สำหรับหน่วยงานที่ยังมิได้มีรหัสผ่าน  โปรดส่งตัวแทนหน่วยงานของท่านมาขอรหัสผ่านสำหรับผู้แทนหน่วยงานได้ที่สำนักทะเบียน

SWI Deployed version : 20220712

สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th