เมนู


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในฐานะหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในการดำเนินการกิจกรรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัย จึงขอชี้แจงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฏหมายฉบับอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยระบุขอบเขตและวัตถุประสงค์ของสำนักทะเบียนในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในช่วงระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาและหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา นักศึกษาควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา
สามารถ download ประกาศได้ที่นี่
แนวทางปฏิบัติการใช้งานบัญชี Google ที่มีโดเมน @mut.ac.th

สำนักทะเบียนจะให้บริการใช้งานบัญชี Google ที่มีโดเมนเป็น @mut.ac.th แก่นักศึกษาทุกคนในช่วงระหว่างที่ดำรงสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยของตนเองเป็นหลัก นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่การใช้งานของตนเองโดยรวมทุกบริการแล้วต้องไม่เกิน 20GB (ขนาดพื้นที่นี้เป็นไปตามข้อกำหนดตามใบอนุญาตของ Google) หากเกินกว่านั้น นักศึกษาจะถูกจำกัดการใช้งานบัญชีฯได้เป็นบางบริการ หรืออาจจะถูกระงับการใช้งานบัญชีฯโดยอัตโนมัติจากระบบของ Google โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
สามารถ download ประกาศได้ที่นี่
SWI Deployed version : 2023028

สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชั้น 3 อาคาร F
Registration Office , Mahanakorn University of Technology ,3rd Floor ,F-Building
Tel. 0-2988-3655, 0-2988-3666 Ext. 2312-2315 Fax. 0-2988-4042
e-mail: reg@mut.ac.th